หน้าแรก arrow รถสื่อสารฉุกเฉิน EECV
หน้าแรก
รถสื่อสารฉุกเฉิน EECV
หน่วยงานช่วยผู้ประสบภัย
ข้อมูลบริจาค
ระบบลงทะเบียนผู้รอดชีวิต
ระบบลงทะเบียนผู้สูญหาย
ระบบรับของบริจาค
รายชื่อผู้รับของบริจาค
ติดต่อทีมงาน
Emergency and Educational Communication Vehicle พิมพ์


 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เห็นความจำเป็นของการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อการใช้โทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง จึงได้ทำการออกแบบและพัฒนาระบบสื่อสารฉุกเฉินขึ้นมาภายใต้ชื่อย่อว่า EECV (Emergency and Educational Communication Vehicle) 
เพื่อนำระบบสื่อสารความเร็วสูง ความจุสูง เข้าสู่ชุมชนที่ห่างไกลและกันดารขึ้นมา เพื่อใช้ในการบริการระบบโทรศัพท์จำนวน 25 เครื่อง พร้อมๆกับ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงจำนวน 25 เครื่อง

หลักการทำงานของ EECV
เป็นยานพาหนะที่พร้อมเดินทางเข้าสู่ศูนย์บริการบรรเทาสาธารณภัย ที่หน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบตั้งขึ้น โดยส่วนของ EECV คือ การนำโทรศัพท์เข้าไปยังศูนย์แห่งนั้น เพื่อบริการให้แก่เจ้าหน้าท่บรรเทาสาธารณภัย นายแพทย์ ประชาชน และอาสาสมัครต่างๆได้ใช้งานกันอย่างทั่วถึง เสมือนการติดตั้งโทรศัพท์เคลื่อนที่สาธารณะขนาดพกพา จำนวน 25 เครื่อง ที่ใช้งานได้ภายในหนึ่งชั่วโมงหลังจาก EECV เข้าประจำการ นอกจากนั้น หน้าที่ของ EECV อีกสองด้าน ก็คือ การนำเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต world-wide web เข้ามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการสื่อสารและส่งผ่านข้อมูลแบบถาวร ซึ่งจะช่วยลดความจำเป็นของการใช้โทรศัพท์ลงอย่างมาก ระบบที่ว่านี้ได้แก่

  • ระบบลงทะเบียนประกาศผู้รอดชีวิต ณ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย (เว็บ "ฉันอยู่รอดปลอดภัย...นะจ๊ะ”) เพื่อให้คนทั่วโลกที่เข้าเว็บได้ สามารถสอบถามด้วยตนเองผ่านอินเทอร์เน็ต สอบถามชื่อของญาติมิตรที่ตนเองห่วงใย
  • ระบบลงทะเบียนแจ้งคนหาย (ซึ่งบริการให้คนทั่วโลกป้อนข้อมูลแจ้งหายได้) เพื่อให้คนในพื้นที่ประสบภัยและเจ้าหน้าที่ของทางราชการ สามารถคลายทุกข์ให้แก่ญาติมิตรได้ ว่าบุคคลที่ประกาศสูญหาย มีสถานะประการใด (ปลอดภัย บาดเจ็บ หรือเสียชีวิตและมีการพบศพแล้ว)
  • ระบบการลงทะเบียนขอรับบริจาค (สำหรับผู้ประสบภัย) และระบบลงทะเบียนขอบริจาคสิ่งของ (สำหรับผู้มีใจจะช่วยเหลือ) ควบคู่กับระบบประสานงานการจัดของบริจาคและจัดสายส่งของรถยนต์


รายชื่อผู้สนับสนุนโครงการนำร่องรถสื่อสารฉุกเฉินเพื่อสังคมไทย(Emergency and Educational Communication Vehicle: EECV)

  • ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย
  • บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์(ประเทศไทย) จำกัด
  • ศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเซีย(Asian Disaster Preparedness Center: ADPC)